INFORMÁCIE A OBCHODNÉ PODMIENKY

Ing. Slavomír Strečanský - CYKLO TOUR (ďalej CACT) od 1.1.2004 štatút cestovnej agentúry a na tie sa poistenie voči krachu, úpadku a insolventnosti nevzťahuje.

 

A. AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ZÁJAZD

1. Na internetovej stránke www.cyklotour.sk býva zverejnený zoznam voľných miest na objednávkových zájazdoch. Objednávka voľného miesta môže byť písomná, telefonická, sms-ková, či e-mailová a musí obsahovať názov a kód zájazdu, menný zoznam záujemcov o zájazd a telefonický a e-mailový kontakt na objednávateľa. Na základe objednávky Vám pošlem záväzné prihlášky na zájazd. Účasť potvrdíte zaslaním vyplnených prihlášok s kópiami dokladov o úhrade zálohy. Záloha sa platí vo výške 50 % z ceny zájazdu. Ak sa tak nestane do 10 dní od termínu objednávky, rezervácia prepadá. Na zaradenie do zájazdu je smerodajný dátum zaplatenia zálohy. Prijatie prihlášky a platieb Vám potvrdím e-mailom. Sumu na doplatok a záverečné informácie o zájazde Vám doručím cca 15 dní pred nástupom na zájazd. Doplatok je potrebné uhradiť do 5 dní pred nástupom na zájazd.

2. Ak ste partia 5 – 8 ľudí, dokážem Vám urobiť zájazd podľa Vašich predstávChýbajúcich ľudí by som pomohol doplniť. Ozvite sa akýmkoľvek spôsobom čo najskôr a niečo spolu určite vymyslíme.

 

B. ZĽAVY A CENY

Zájazdy organizované na objednávku, preto sa zľavy dojednávajú individuálne. Cena za voľné miesto závisí od vernosti zákazníka, t.j. od počtu účastí na zájazdoch CACT v minulosti. Zákazník, ktorý sa zúčastnil 1 zájazdu CACT, zľavu zo základnej ceny zájazdu - 16,60 €. Za každú ďalšiu účasť sa mu odráta 3,30 €, t.j. za 2 účasti to je - 19,90 €, za 3 účasti 23,20 €...

Pri všetkých objednávkových zájazdoch bývajú uvedené kalkulácie pre 6 a 7, alebo 7 a 8 ľudí. Ak zálohu za zájazd (alebo celú cenu vopred) kalkulovanú na 8 (resp. 7) zákazníkov, zaplatí len 7 (resp. 6) zákazníkov, v doplatku bude potrebné uhradiť sumu, ktorá spolu s už zaplatenou zálohou (alebo celou cenou) bude zodpovedať cene zájazdu kalkulovanej na 7 (resp. 6) zákazníkov. V prípade dvoch a viac nenaplnených miest najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu budem kontaktovať všetkých zákazníkov telefonicky.

 

C. KOMPLEXNÉ POISTENIE

1. Súčasťou ceny zájazdov u klientov zo Slovenskej republiky je komplexné poistenie UNIQA poisťovne a.s.. Balík obsahuje poistenie: liečebných nákladov v zahraničí, právnej ochrany na cestáchzahraničí, úrazové, zodpovednosti za škodu, batožiny, meškania letuiného dopravného prostriedku, meškania batožinystornopoplatkov, storna cestovného lístka, predčasného návratunečerpaných služieb a nevydarenej dovolenky. CACT neručí na zájazde za majetok zákazníkaprípade poškodenia, straty či krádeže vecí! Komplexné turistické poistenie v rámci Európy stojí 1,44 € osoba / deň. 

2. Súčasťou ceny zájazdov u klientov z Českej republiky je komplexné poistenie UNION. Balík obsahuje poistenie: liečebných nákladov v zahraničí, batožiny, zodpovednosti za škody, storna zájazdu, úrazu,nevydarenej dovolenky, zvýšených nákladov na návrat, sprievodu, predčasného návratunečerpaných služieb, straty dokladov, neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou, cestovných nákladovprípade nepojazdného vozidla, meškania dopravného prostriedkuprávnej pomocineskorého nástupu na zájazd... Cestovná agentúra Ing. Slavomír Strečanský - CYKLO TOUR (ďalej CACT) neručína zájazde za majetok zákazníkaprípade poškodenia, straty či krádeže vecí! Komplexné turistické poistenie v rámci Európy je 1,70 € osoba / deň.

 

D. ZRUŠENIE ZÁJAZDU ZÁKAZNÍKOMSTORNO PODMIENKY

Zákazník právo kedykoľvek odstúpiť od účasti na zájazde. Zrušenie účasti nastáva dňom doručenia písomného oznámenia tejto skutočnosti. Pri odstúpení je zákazník povinný uhradiť CACT vynaložené náklady na zájazd nasledovne: 20 € + poistné - pri odstúpení do 60 dní pred zájazdom, 30% z ceny - od 59 do 30 dní, 50% - od 29 do 15 dní, 80% - od 14 do 8 dní, 100% - od 7 dní do nástupu na zájazd.

Storno poplatok zákazník neplatí, ak za seba nájde náhradníka (administratívny poplatok za zrušenie záväznej prihlášky je 5 € + poistné), ak dôjde ku zrušeniu zájazdu zo strany CACT kvôli nepredvídateľným udalostiam (vis major), alebo ak odstúpi od účasti na zájazde z dôvodu zvýšenia ceny o viac ako 15 % oproti dohodnutej cene zájazdu. Ak je príčinou stornovania zájazdu jeden z dôvodov uvedených v poistnej zmluve CACT s poisťovacou spoločnosťou UNIQA poisťovňa a.s./UNION poisťovňa, a.s., poistený zákazník nárok na odškodnenie vo výške 85 % storno poplatku. Nárok na odškodnenie vzniká zákazníkovi v termíne 59 dní a menej pred nástupom na zájazd. Poplatok 20 € nie je v poistení zahrnutý !

 

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ku dňu 01.01.2016 a platia až do odvolania. Ku tomuto dňu prestávajú platiť všetky Obchodné podmienky CACT vydané pred týmto dátumom s výnimkoupotvrdených objednávok. Platnosť týchto podmienok môže byť po písomnej dohode medzi zákazníkom a CACT upravená. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Kotešovej 14.01.2016, Ing. Slavomír Strečanský v. r.